1. Bevezető

 

A techszovegiras.hu oldal “Kapcsolat” elnevezésű aloldalán egy űrlap kitöltésével, az érdeklődő (továbbiakban: Felhasználó) neve, e-mail címe és üzenete begépelésével, illetve az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával e-mailt lehet küldeni Papós Tamás e.v. (továbbiakban Adatkezelő) számára, kapcsolatfelvétel céljából.

 

2. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő megnevezése: Papós Tamás e.v.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: 54324770
Az Adatkezelő adószáma: 55616289-1-26
Az Adatkezelő statisztikai számjele: 55616289-7021-231-06
Az Adatkezelő székhelye: Magyarország, 6721, Szeged, Zárda utca 17. em.: TT ajtó: 6.
Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 30 388 63 61
Az Adatkezelő e-mail címe: hello@techszovegiras.hu

 

3. Az adatkezelés szabályai

 

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 

– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 

– a 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 

– a 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

 

– a 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);

 

– az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

 

4. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 

Az Adatkezelő szövegírói szolgáltatásokat nyújt, amelyekről a techszovegiras.hu honlapon tájékoztatást ad. A honlap „Kapcsolat” aloldalán a Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot e-mailben. A Felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján egy válaszüzenetben kapcsolatfelvételre kerül sor a Felhasználóval, abban a témában, amelyről az üzenet szól. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel a Felhasználó személyes adatait.

 

5. Az adatkezelés jogalapja és időtartama

 

A Felhasználó a személyes adatait nem köteles megadni és az adatvédelmi tájékoztatót nem köteles elfogadni, de a kapcsolatfelvételi e-mailes űrlapon írt üzenet beküldésének ez előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználó ezen a felületen nem tud kapcsolatot létesíteni az Adatkezelővel.

 

Az adatkezelésre a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő techszovegiras.hu weboldalán a Kapcsolat aloldal e-mail űrlapjának kitöltésekor ezen tájékoztató elfogadásával történik meg, miután kipipálta a “Elismerem, hogy elolvastam és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.” felirattal ellátott lehetőséget, majd a “Beküldés” feliratra kattintott.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a kapcsolatfelvétel esetében annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

6. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő honlapján (www.techszovegiras.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolat aloldal kapcsolatfelvételi e-mailes űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a Felhasználó alábbi személyes adatainak megadása szükséges:

  • név,
  • e-mail cím.

7. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a 6. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti hatályos szerződés tartalmazza.

 

8. Az Adatfeldolgozó adatai

 

Az Adatfeldolgozó neve: Rackhost Zrt.
Az Adatfeldolgozó címe: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Az Adatfeldolgozó adószáma: 25333572-2-06
Az Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 06-10-000489
Az Adatfeldolgozó e-mail címe: info@rackhost.hu
Az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 1 445 1200
Az Adatfeldolgozó technikai ügyeletének telefonszáma: +36 1 445 1204
Az Adatfeldolgozó fax száma: +36 1 445 1201
Az Adatfeldolgozó honlapjának címe: www.rackhost.hu

 

9. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 8. pontban megnevezett Adatfeldolgozón, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

 

10. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 

A Felhasználó a személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, a 2. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.

 

A Felhasználó az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., weboldal: naih.hu) fordulhat.

 

A Felhasználó jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

 

11. Titoktartás

 

Az Adatkezelő a partnerei, ügyfelei személyére és adataira, a Felhasználókkal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 

12. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 

13. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

 

14. Érvényesség

 

Az adatvédelmi tájékoztató 2021. január 6-tól érvényes.